''

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:09 11/02/2020  

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA


PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG TH SỐ 3 HƯƠNG VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   

               Số: 6a/QĐ-HV3

 

Hương Vinh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo của trường tiểu học số 3 hương vinh

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do

 chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

 
   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 HƯƠNG VINH

 

Căn cứ công văn số 224/UBND –TH ngày 01 tháng 02 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Căn cứ công văn số 63/PGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Hương Trà  về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Căn cứ kế hoạch số 231/ KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND Thị xã Hương Trà về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Xét đề nghị của nhân viên Y tế trường tiểu học số 3 Hương Vinh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo trường tiểu học số 3 Hương Vinh

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (Sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1.     Trưởng ban:

-         Bà Nguyễn Thị Tất Thắng: Hiệu trưởng-Trưởng ban chỉ đạo

2.     Phó Trưởng ban:

-         Ông Lê Văn Cần: Phó Hiệu trưởng-Phó Trưởng ban chỉ đạo

3.     Các thành viên:

- Bà Trương Thị Hương Giang: CTCĐ-Thành viên

- Bà Phạm Thị Mỹ Kiều: BTCĐ-Nhân viên Y tế-Thành viên

- Ông Võ Quang Giảng: Tổ trưởng tổ Bộ môn,Thư kí HĐ-Thành viên

- Bà Đặng Thị Thanh Nhạn: Tổ trưởng tổ 1,2,3-Thành viên

- Bà Đoàn Thị Phương Thảo:  Tổ trưởng tổ 4,5-Thành viên

- Bà Trần Thị Phương Thảo:  Tổ trưởng tổ VP-Thành viên

Điều 2: nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo:

Giúp Trưởng ban điều hành, phối hợp với các đoàn thể, CBGVNV, học sinh trong nhà trường và các ban ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc CBGVNV và học sinh trong nhà trường thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn phụ trách.

 Điều 3. Chế độ làm việc

     Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện.

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

 

        Nơi nhận:                                                                          Hiệu trưởng

-         Như điều 1;

-         Websile trường

-         Lưu VP.                             

 

                                                                                        Nguyễn Thị Tất Thắng

Số lượt xem : 11

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác